Obchodní podmínky, ochrana osobních údajů, COOKIES

Cookies

Tyto webové stránky využívají soubory Cookie. Více o souborech cookies se dozvíte ZDE a ZDE

Používáním webových stránek souhlasíte s použitím cookies. 

Aktualizováno 31.12.2018.

Tyto webové stránky provozuje společnost G Analytic s.r.o., se sídlem Chomutovská 16, 360 10 Karlovy Vary zapsaná u krajského soudu v Plzni, spisová značka C36045. Společnost G Analytic s.r.o. využívá na těchto webových stránkách soubory cookies. které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení webových stránek.

Informace takto získané sdílíme se společnostmi Google a Seznam. 

Webové stránky využívají tyto druhy Cookies:

Nutné: 

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránek. Webová stránka bez těchto cookies nemůže správně fungovat.

Statistické:

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové:

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Kódy (scripty třetích stran):

Na tomto webu trvale používáme kódy (scripty) od společnosti Google. Tyto kódy (scripty) nám slouží k analýze, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu (www.g-analytic.cz) chovají. 

Ochrana osobních údajů

Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, budeme shromažďovat vaše osobní údaje za účelem námi poskytovaných služeb dle zákona o ochraně osobních údajů a platnou legislativou Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Údaje shromažďujeme výhradně za účelem námi poskytovaných služeb. Neposíláme nevyžádanou poštu. 

Správcem osobních údajů je: 

Název společnosti: G Analytic s.r.o.
Sídlo: Chomutovská 752/16, Karlovy Vary, 360 10
IČO: 06959377, DIČ CZ06959377

Zapsáno: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C36045

Zpracováváme tyto osobní údaje: 

Vaše jméno a příjmení, název firmy, email, telefonní číslo, IČ, DIČ, cookies, IP adresu (používáme také v Google Analytics při nastavení filtrů). Dle zákona údaje uchováváme po dobu 3 let, pokud zákon neuloží jinak. Nezpracováváme jiné než veřejně dostupné osobní údaje.

Další zpracovatelé vašich osobních údajů:

Googlehttps://policies.google.com/privacy/update (na webu využíváme měřící kódy pro webovou analytiku, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/update (protože máme na webu Facebook Pixel, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele – v současně době je pixel neaktivní).

Účetní Drahomíra Boudováhttps://www.boudova.cz (vystavené faktury jsou uložené u tohoto zpracovatele a v online fakturačním systému Idoklad).

Marketing Minner – https://www.marketingminer.com/cs/privacy-policy (systém zpracuje název vaší firmy, sitemap webu, URL adresu webu).

SmartEmailinghttps://www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju (systém uchovává emailový a telefonní kontakt, jméno, příjmení, popř. název vaší firmy)

 

Obchodní podmínky

Chceme, aby bylo mezi námi od počátku spolupráce jasno.  Tyto obchodní podmínky vám tedy sdělí, za jakých podmínek poskytujeme naše služby v oblasti marketingu. 

Mějte na paměti, že vždy dáváme přednost vzájemně prospěšné domluvě o tom, jak budeme společně fungovat. Je s námi velmi dobrá domluva. 

Používáním webu společnosti G Analytic souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. S obchodními podmínkami souhlasíte také v případě objednání služeb. Společnost G Analytic se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Společnost G Analytic poskytuje služby podnikatelům fyzickým osobám i právnickým osobám. 

Identifikační údaje

podle §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název společnosti: G Analytic s.r.o.
Sídlo: Chomutovská 752/16, Karlovy Vary, 360 10
IČO: 06959377
DIČ: CZ06959377
ZAPSÁNO: U KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI, SPISOVÁ ZNAČKA C36045.

Objednání marketingových služeb

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou G Analytic s.r.o. (dále jen dodavatel) na straně jedné a odběratelem na straně druhé.

1.2 Toto je aktuální znění všeobecných podmínek, které je k dispozici ke každé objednávce i na webových stránkách online. Na vyžádání vám znění obchodních podmínek zašleme také v PDF souboru na email. Pro osoby se zhoršeným zrakem pošleme na vyžádání znění obchodních podmínek s použitím extra velkého písma. 

2. Předmět služeb

2.1 Předmětem je na jedné straně závazek dodavatele poskytnout služby upravené a specifikované objednávkou a na straně druhé závazek odběratele zaplatit za případné poskytnuté služby dohodnutou cenu stanovenou v objednávce. Služby poskytujeme v oblasti marketingu. 

2.2 Dodavatel je povinen poskytovat služby v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. Zadávání a obsah služeb

3.1 Služba, která je předmětem dodávky, je uzavírána písemně na základě písemné objednávky odběratele nebo odsouhlasena elektronicky v emailové komunikaci.

3.2 Smlouva je platně uzavřena, došlo-li k podpisu objednávky a k dohodě o jejích podstatných náležitostech a je podepsána oběma smluvními stranami. Odběratel je v objednávce povinen uvést tyto údaje. Obchodní firmu (registrovaný název), sídlo resp. místo podnikání tak, jak je má uvedeno v obchodním nebo živnostenském rejstříku, IČ, DIČ (pokud je jeho držitelem) a kontaktní informace pro následnou komunikaci související zejména s bodem 10.3 těchto podmínek. Jsou-li objednány i další služby, je odběratel povinen uvést všechny údaje nutné pro zpracování objednávky, resp. pro uzavření smlouvy a poskytnutí služeb, které jsou dodavatelem žádány. Smlouva je uzavřena podpisem objednávky a tedy i k tomuto datu. Stejné podmínky platí i při uzavření smluvního vztahu formou elektronické komunikace.

3.3 Objednávka podepsaná oběma smluvními stranami nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní i písemná ujednání týkající se služeb poskytovatele. Veškeré případné dodatky a změny týkající se uzavřené smlouvy, musí být sjednány písemně nebo elektronicky skrze emailovou komunikaci.

 

3.4 Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne dodavateli. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele analyzuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto porušována práva třetích osob. Odběratel se zavazuje, že za dodavatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem služby poskytnuté dodavatelem odběrateli. 

4. Podklady pro poskytnutí služby

4.1 Služba vychází z objednávky uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, je specifikována objednávkou nebo formou emailové komunikace

4.2 V objednávce je odběratel povinen uvádět veškeré údaje pravdivé a nezavádějící a svým podpisem či potvrzením formou emailové komunikace stvrzuje jejich pravdivost. Odběratel není povinen předložit veškeré údaje, sám si tak ubírá z kvality poskytnutých služeb dodavatelem. Odběratel může veškeré doplňující údaje k objednávce zaslat elektronicky na email dodavatele a to do tří dnů od podpisu objednávky. 

4.3 Součástí služeb mohou být i doporučení, které budou spolu s textem odeslány odběrateli, a to v případě, že si je odběratel objedná. Tyto další podklady nezbytné pro sjednané služby jsou předávány elektronicky na e-mailovou adresu objednatele. Za včasné a bezchybné dodání podkladů odpovídá dodavatel. Jestliže odběratel neposkytne požadované informace v dostatečném rozsahu a stanoveném termínu, pak ze závazku založeného uzavřenou smlouvou nevyplývá žádný nárok na náhradu škody. Doporučení od poskytovatele se mohou právem považovat za profesionální, což dodavatel dokládá přiloženým certifikátem.

4.4 Jakýkoliv požadavek na úpravu původního obsahu podkladů poskytnutých odběratelem musí být předán dodavateli v elektronické podobě a před předáním objednaných služeb.

4.5 Podklady poskytnuté odběratelem se odběrateli vracejí pouze na vyžádání, a to nejpozději do 3 měsíců od jejich předání dodavateli.

4.6 Korektura služeb je odběratelem zasílána dodavateli pouze elektronickou poštou a to nejpozději třetí den od obdržení poskytnutých služeb.

4.7 Pokud se odběratel ve stanoveném termínu ke kontrolnímu náhledu (korektuře) nevyjádří, má se za to, že s podobou služeb tak, jak mu byl zaslán, souhlasí. Není-li termín pro návratnost korektury sjednán, činí lhůta pro vyjádření odběratele k jejímu obsahu i formě tři dny od jejího obdržení.

5. Odmítnutí poskytnutí služeb

5.1 Dodavatel je oprávněn odmítnout poskytování služeb, pokud tato svým významem, obsahem nebo provedením odporuje obecným etickým zásadám, zájmům dodavatele nebo je-li v rozporu s platnými právními předpisy. V případě, že důvody odmítnutí zjistí dodavatel až po uzavření smlouvy, je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že důvody odstoupení musí elektronicky sdělit odběrateli.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy a zrušit tak objednané služby své firmy rovněž prokazatelně e-mailem z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nejpozději do doby, než započnou přípravné práce ze strany odběratele. O plánovaném započetí přípravných prací dodavatel vždy odběratele informuje. 

7) Cena dodávky a platební podmínky

7.1 Cena za služby není pevně sjednána. Tato cena je spočítána na základě obsahu a náročnosti sjednaných služeb. Odběratel je vždy s cenou seznámen předem a vyjádří se k ní. 

 

7.2 Faktura, daňový doklad jsou zaslány dodavatelem na elektronickou adresu odběratele uvedenou v objednávce, nebylo-li písemně dohodnuto jinak. V pochybnostech o termínu doručení těchto dokladů se má za to, že byly doručeny třetího dne po jeho odeslání.

7.3 Nárok na úhradu ceny vzniká dnem podpisu objednávky písemně či elektronicky oběma smluvními stranami.

7.4 Úhrada je prováděna bezhotovostním bankovním převodem, pokud není sjednáno něco jiného. Za úhradu je považován okamžik, kdy je dohodnutá cena připsána na účet dodavatele v plné výši.

7.5 Dodavatel může v případě prodlení s placením odmítnout další objednávku odběratele popřípadě objednávku přijmout až poté, co odběratel uhradí zálohu, kterou může dodavatel v takovém případě požadovat až do výše 100% ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může dodavatel odmítnout plnění služeb, jako je i odstranit. Pokud bude odběratel v prodlení se splatností faktury o více než 7 dnů, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu či tvorbu služeb do obdržení platby. Pokud bude odběratel v prodlení se splatností faktury více než 14 dnů, můžeme zpětně od prvního dne prodlení účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení. Jedná se pouze o ochranu před neslušnými klienty, u slušných klientů ani jeden z těchto nástrojů neuplatňujeme a zpravidla na případné hrozící uplatnění včas upozorníme.

8. Ochrana dat

8.1 Odběratel podpisem objednávky vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním informací pro služby uvedené v objednávce.

8.2 Veškeré dokumenty obsahující osobní, či firemní údaje, které jsou předávány s objednávkou, jsou chráněny nařízením GDPR a dodavatel se zavazuje s nimi nakládat pouze způsobem, který tento zákon umožňuje.

8.3 Podpisem objednávky uděluje odběratel dodavateli souhlas zpracovat údaje odběratele pro jeho potřeby. Zároveň podpisem objednávky uděluje odběratel dodavateli souhlas zpracovávat osobní údaje nutné pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem České republiky zejména pak v souladu nařízením GDPR a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

9. Odpovědnost za vady

9.1 Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikla dodavatelem stanovených zákonem nebo dohodnutých v objednávce nebo vyplývajících ze všeobecných obchodních podmínek. Marketing však není exaktní věda a nelze tedy předem stanovit úspěch či neúspěch marketingových kampaní. 

9.2 Pokud se v průběhu služby objeví takové nedostatky související s podklady odběratele, které nebyly zřejmé, nebo je dodavatel nemohl předvídat, nemá odběratel právo na uplatnění reklamace.

9.3 Služba má vady, není-li splněna některá z těchto podmínek: výstupní data nejsou čitelná, odběratel nepředložil veškerou dokumentaci, služba nebyla předána včas.

9.4 Zjistí-li odběratel v službě některou z uvedených vad, je oprávněn uplatnit reklamaci nejdéle do 5 dní od prvního dne, kdy byla služba předána, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.

9.5 Pokud odběratel nerozumí některým údajům uvedených ve službě, může požadovat dodatečné vysvětlení a to elektronickou poštou na adrese poskytovatele.

9.6 Chyby nebo jiné technické nedostatky, které však nezmění smysl nebo obsah služby, neopravňují odběratele ke krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok na bezplatné provedení opravy popřípadě jiný nárok na náhradu škody.

9.7 Vznikne-li v službě odběratele vinou dodavatele jiná vada, než jak jsou uvedeny v předchozím bodě, je odběratel povinen takovou závadu písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu a je oprávněn uplatnit v rámci reklamačního řízení nárok na bezplatnou opravu.

9.8 Opoždění v předání služby, které je nejvýše 14 dní ode dne, kdy má být služba předána, se nepokládá za porušení povinnosti dodavatele a nezakládá nárok na náhradu škody.

10. Termíny plnění

10.1 Termín služby odběratele dodavatelem je sjednán dohodou a to na dobu neurčitou s každoroční revizí. Při revizi se podepisuje vždy nová objednávka a zaniká tak platnost té předchozí.

10.2 Případné další (doplňkové služby) a jejich termíny plnění jsou rovněž písemně sjednány v osobní schůzce a je na ně podepsána samostatná objednávka.

10.3 Stornovat objednávku může odběratel kdykoli v době, kdy prokazatelně neobdržel od poskytovatele objednané služby. V případě rozporu některé z dodaných služeb poskytovatelem, může odběratel toto reklamovat elektronickou poštou na adrese poskytovatele a to nejpozději do 24 hodin od dodání služby.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv písemně změnit s tím, že vůči odběrateli jsou tyto změny účinné až poté, co s nimi byl v rámci podpisu dohody prokazatelně seznámen.

11.2 Pokud určité podmínky nejsou sjednány a to ani v těchto všeobecných podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku popřípadě ustanovení, která jsou pro posouzení dané situace svým charakterem co nejbližší.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.1.2019.